Sympto-Thermal Class, St. Thomas the Apostle Church, Amarillo